Regulamin portalu

I. WSTĘP

Regulamin został sporządzony w oparciu o przepisy prawne obowiązujące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, a przedmiotem jego regulacji są warunki korzystania z serwisów umieszczonych pod domenami: gazeta-olawa.pl oraz gazeta.olawa.pl

Regulamin określa prawa i obowiązki Użytkowników oraz Administratora. Korzystając z serwisu Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w pełni go akceptuje oraz zobowiązuje się przestrzegać jego postanowień.

Właścicielem i Administratorem serwisów objętych niniejszym Regulaminem jest Ryza sp. z o.o. z siedzibą w Oławie.

II. DEFINICJE

Właściciel – podmiot odpowiedzialny za prawidłowe funkcjonowanie Serwisu, a także odpowiednie zabezpieczenie danych.

Administrator – podmiot świadczący usługę udostępnienia zasobów Serwisu na rzecz Użytkowników, a także podmiot zarządzający materiałami zgromadzonymi w bazach danych Serwisu.

Regulamin – oznacza niniejszy dokument.

Serwis – platforma informatyczna, udostępniona w sieci internet, pod adresem wskazanym w pkt. 1 niniejszego Regulaminu, umożliwiająca Użytkownikom dostęp do treści, ich komentowanie, a także wyszukiwanie.

Użytkownik – osoba fizyczna korzystająca z Serwisu przez odbieranie z niego lub umieszczanie w nim danych.

Treść – tekst, obraz, materiał wideo, grafika, odsyłacz (link) lub jakiekolwiek inne dane zapisane w bazach danych Serwisu oraz publikowane za jego pomocą.

Komentarz – tekst, obraz, odsyłacz (link) lub jakiekolwiek inne dane przekazane do Serwisu przez Użytkowników Serwisu w odniesieniu do konkretnej Treści.

Partner – podmiot lub osoba, dostarczający treści lub usługi, w ramach funkcji i użyteczności niebędących częścią usług będących produkcją Serwisu, działający na podstawie odrębnych regulacji prawnych i regulaminów.

III. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Serwis powstał w celu przekazywania informacji Użytkownikom. Działalność Serwisu ma na celu integrację społeczności lokalnej oraz bieżące komentowanie i przekazywanie informacji o wydarzeniach.
 2. Zawartość Serwisu jest bezpłatna.
 3. Serwis podlega ochronie na podstawie prawa autorskiego jako zbiór niezależnych utworów.
 4. Nie jest dozwolone pobieranie lub wtórne wykorzystanie informacji z serwisu, sprzeczne z normalnym korzystaniem i powodujące nieusprawiedliwione naruszenie słusznych interesów producenta i Właściciela.
 5. Właściciel zastrzega sobie prawo umieszczania w Serwisie treści reklamowych w formach stosowanych w internecie. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za treści reklamowe zamieszczone na stronach Serwisu oraz części obsługiwanych przez Partnerów oraz za wynikające z tego tytułu roszczenia osób trzecich.
 6. Korzystanie z komercyjnych stron Serwisu nie oznacza nabycia przez Użytkownika jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych lub do wartości prawnych, do utworów na niej dostępnych. Użytkownik może korzystać z tych utworów jedynie w zakresie dozwolonym określonym przepisami Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Prawa własności przemysłowej oraz Ustawy o ochronie baz danych.
 7. Właściciel / Administrator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za zasady ochrony prywatności i ochronę danych osobowych swoich Partnerów. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących zasad ochrony prywatności Partnerów, należy odwiedzić stronę Partnera oraz zapoznać się dokładnie z przyjętymi u niego zasadami i zakresem ochrony prywatności.
 8. Właściciel / Administrator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za skutki użycia jakichkolwiek informacji lub materiałów dostępnych na stronach partnerów współpracujących z Serwisem lub, do których prowadzą linki ze stron Serwisu.

IV. ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU

 1. Użytkownicy mają możliwość komentowania Treści Serwisu za pomocą formularza dostępnego pod daną Treścią (chyba, że Administrator zdecyduje inaczej). Treść Komentarzy jest publikowana automatycznie – dopuszczalne jest modyfikowanie wybranych Komentarzy przez Administratora.
 2. Nie wolno publikować Komentarzy, które:
 • propagują alkohol (art. 2 (1) Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982r.);
 • zawierają wulgaryzmy (art. 3 Ustawy o języku polskim z dnia 7 października 1999r.);
 • propagują środki odurzające, narkotyki (art.1 Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 24 kwietnia 1997r.);
 • obrażają inne osoby (art. 23 Kodeksu cywilnego);
 • obrażają inne narodowości, religie, rasy ludzkie (art. 23 Kodeksu cywilnego oraz art. 194 – 196 Kodeksu karnego);
 • zawierają informacje obarczające niesprawdzonymi zarzutami inne osoby (art. 23 Kodeksu cywilnego);
 • przyczyniają się do łamania praw autorskich (Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r.).

Ponadto nie zamieszczamy komentarzy, które:

 • zawierają linki do innych stron WWW
 • zawierają dane osobowe, teleadresowe lub adresy mailowe
 • są reklamami
 • są spamem czyli nie mają nic wspólnego z komentowanym artykułem
 • nawołują do agresji
 • są niestosowne w kontekście informacji o śmierci osoby publicznej bądź prywatnej
 • zawierają uwagi skierowane do redakcji „Gazety Powiatowej – Wiadomości Oławskie”. W takiej sytuacji prosimy o kontakt e-mailowy z zespołem: [email protected]
 1. Zabrania się korzystania z Serwisu w sposób niezgodny z dobrymi obyczajami i w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego.

V. UŻYTKOWNICY

 1. Właściciel / Administrator może w każdej chwili zablokować dostęp Użytkownika do Serwisu bez uprzedniego powiadamiania oraz przestrzegania jakiegokolwiek terminu, w sytuacji uzasadnionego podejrzenia łamania obowiązującego prawa lub nagminnego łamania Regulaminu Serwisu.
 2. Użytkownik ma obowiązek:
 3. a) korzystania z Serwisu zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem, zwyczajami i zasadami współżycia społecznego,
  b) przestrzegania Regulaminu oraz ogólnych, zwyczajowo przyjętych zasad korzystania z sieci Internet,
  c) bieżącego zapoznawania się z aktualną treścią Regulaminu oraz informacjami ogłaszanymi przez Właściciela / Administratora.
 4. d) korzystanie z Serwisu jest jednoznaczne z tym, że użytkownik zapoznał się z jego Regulaminem.
 5. TECHNICZNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG
 6. Właściciel / Administrator nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do stron Serwisu z przyczyn od niego niezależnych.
 7. Właściciel / Administrator zastrzega sobie prawo do przerwy technicznej w funkcjonowaniu Serwisu w przypadku planowanej, bieżącej obsługi i konserwacji serwera oraz oprogramowania.
 8. Ze względu na uwarunkowania techniczne Właściciel / Administrator nie gwarantuje, że informacje przesyłane za pomocą internetu w systemie dotrą do użytkownika w formie bezbłędnej, kompletnej i pełnej. Właściciel / Administrator nie zapewnia również, że przeglądanie stron będzie odbywało się bez przerw, wad technicznych oraz że Użytkownik uzyska dokładnie te informacje, których szukał.
 9. Z zastrzeżeniem odpowiednich przepisów prawa oraz postanowień niniejszego Regulaminu Właściciel / Administrator nie odpowiada za szkody spowodowane wadliwym działaniem systemu transmisji, w tym awariami sprzętu, opóźnieniami i zakłóceniami przesytu informacji.
 10. Każdy użytkownik działający w sferze publicznej na szkodę wydawcy „Gazety Powiatowej-Wiadomości Oławskie i portalu gazeta.olawa.pl, szkalujący jego dobre imię będzie blokowany na portalu gazeta.olawa.pl

VII. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące korzystania z usług Serwisu należy zgłaszać drogą elektroniczną na adres e-mail: [email protected].
 2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać informację o osobie zgłaszającej reklamację, tj. imię i nazwisko, adres e-mail oraz szczegółowy opis zdarzenia będący przyczyną reklamacji.
 3. Rozpatrzenie reklamacji następuje w terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia reklamacji. Odpowiedź na reklamację Użytkownik otrzymuje na swój adres e-mail.
 4. Użytkownik Serwisu ma prawo skorzystać z opcji „ZGŁOŚ” znajdującej się przy opublikowanym komentarzu i uzasadniając zgłosić do usunięcia komentarz niezgodny z regulaminem Serwisu. Administrator rozpatrzy takie zgłoszenie niezwłocznie (najpóźniej do 24 godzin od zgłoszenia)

VIII. ODPOWIEDZIALNOŚĆ WŁAŚCICIELA / ADMINISTRATORA

 1. Właściciel / Administrator nie weryfikuje prawdziwości, kompletności ani aktualności danych Użytkowników i nie odpowiada za ich prawdziwość.
 2. Użytkownik powinien, we własnym interesie, przed nawiązaniem kontaktu, złożeniem oferty, udostępnieniem danych, dokonaniem transakcji z osobą lub jednostką organizacyjną, których dane uzyskał ze stron Serwisu, zweryfikować ich rzetelność i kompletność we własnym zakresie. Właściciel / Administrator nie ponosi z tego tytułu żadnej odpowiedzialności.
 3. Użytkownik zamieszcza lub udostępnia publicznie lub indywidualnie dane osobowe, adresowe i domeny na własną odpowiedzialność. Ryzyko związane z nawiązaniem kontaktu i wynikającymi z tego faktu czynnościami (działaniem, zaniechaniem) ponoszą Użytkownicy Serwisu.
 4. Zmiana siedziby, numerów telefonów, adresu internetowego, szaty graficznej, lub treści formularzy w Serwisie, nie narusza postanowień umowy.
 5. Właściciel / Administrator nie odpowiada za:
 6. a) treści opublikowane przez Użytkowników,
  b) sposób, w jaki Użytkownicy korzystają z Serwisu i skutki podjętych przez nich działań,
  c) treść informacji i dane, jakie uzyskał od Użytkowników, w szczególności za informacje podane przez Użytkowników.
 7. Właściciel / Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wykorzystania przez Użytkownika informacji oraz programów uzyskanych poprzez Serwis; w tym za skutki podjętych na ich podstawie decyzji w jakimkolwiek zakresie; a w tym za decyzje handlowe, finansowe lub, co do nawiązywania kontaktów w jakichkolwiek celach.
 8. Na podstawie Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną Administrator portalu udostępnia dane Użytkowników uprawnionym organom państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Postanowienia zawarte w niniejszym Regulaminie stają się odpowiednio w całości lub części treścią umowy zawieranej pomiędzy Właścicielem / Administratorem  Serwisu a Użytkownikiem.
 2. Spory mogące powstać przy wykonywaniu umowy zawieranej na warunkach tego Regulaminu będą rozstrzygane w pierwszej kolejności w drodze mediacji oraz przez Sąd właściwy dla Właściciela według miejsca jego siedziby.
 3. Dla oceny stosunków prawnych łączących Właściciela Serwisu i Użytkownika w sprawach nieuregulowanych w tym Regulaminie stosuje się obowiązujące przepisy prawa.