Z A W I A D O M I E N I E o Walnym Zgromadzeniu Członków

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej „ODRA” w Oławie, działając na podstawie § 32 ust. 1 oraz § 59 ust. 1 pkt 12 Statutu Spółdzielni, zwołuje Walne Zgromadzenie Członków (w trzech częściach), w dniach od 11 do 13 czerwca 2019 r., z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie obrad i odczytanie pełnomocnictw.
2. Wybór Prezydium.
3. Informacja o sposobie obrad Walnego Zgromadzenia.
4. Przedstawienie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.
6. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Walnego Zgromadzenia.
7. Sprawozdanie Zarządu za 2018 rok.
8. Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2018 rok.
9. Sprawozdanie Rady Osiedla za 2018 rok.
10. Dyskusja w sprawach objętych porządkiem obrad.
11. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółdzielni za 2018 rok,
b) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2018 rok,
c) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2018 rok,
d) udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółdzielni za 2018 rok,
e) podziału nadwyżki bilansowej za 2018 rok,
f) zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej.
12. Zamknięcie obrad.
Uwagi:
1. Protokół z poprzedniego Walnego Zgromadzenia, sprawozdanie Zarządu, Rady Nadzorczej oraz sprawozdanie finansowe za 2018 rok, projekt Regulaminu Rady Nadzorczej, a także projekty uchwał, będą wyłożone do wglądu w administracjach osiedlowych oraz w biurze Zarządu Spółdzielni przy ul.1 Maja 22 (pokój nr 6), a także na stronie www.smodra.pl w dniach od 21 maja do 10 czerwca 2019 r., w godzinach urzędowania.
2. Sprawozdanie Niezależnego Biegłego Rewidenta z badania rocznego sprawozdania finan-sowego za 2018 rok, do wglądu u Głównego Księgowego Spółdzielni przy ul. 1 Maja 22, w terminie, jak w punkcie 1, w godzinach urzędowania (tel. 71 303 93 56).
3. Każdemu członkowi Spółdzielni przysługuje prawo do zapoznania się z dokumentami wymienionymi w punktach 1 i 2.
4. Obrady I części Walnego Zgromadzenia odbędą się w dniu 11 czerwca 2019 roku.
Terminarz poszczególnych części Walnego Zgromadzenia Członków:
1. Część I Walnego Zgromadzenia – 11 czerwca 2019 r. godz. 17.00, Klub „Parnas” – Osiedle im. J. Kasprowicza w całości
2. Część II Walnego Zgromadzenia – 12 czerwca 2019 r. godz. 17.00, Klub „Parnas” – Osiedle im. B. Chrobrego w całości
3. Część III Walnego Zgromadzenia – 13 czerwca 2019 r. godz. 17.00, Szkoła Podst. Nr 8 – Osiedle im. J. Sobieskiego w całości

ZARZĄD SPÓŁDZIELNI
(ogłoszenie płatne)

Kategoria artykułu: Aktualności

Tagi: , , ,

reklama

Komentarzy (1)

Napisz komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Dodając komentarz akceptujesz regulamin portalu.