ZGO GAĆ edukuje dorosłych

Zakład Gospodarowania Odpadami GAĆ Sp. z o.o., dostrzegając problem niewłaściwej segregacji odpadów przez mieszkańców, podjął kolejne działania edukacyjne. W ramach nowej kampanii informacyjnej przygotowano ulotki i broszury w 100-procentach wydrukowane na papierze z recyklingu, a także 12 modułów edukacyjnych do samokształcenia się przez dorosłych. Ale dlaczego to wszystko jest tak ważne?

Ludzkość, co roku wytwarza miliony ton odpadów, z którymi trzeba coś zrobić. W większości europejskich krajów istnieją pewne normy segregacji i selektywnej zbiórki śmieci. To bardzo poważne wyzwanie dla współczesnego świata i skutek naszego konsumpcyjnego stylu życia. Bo kto z nas, na co dzień myśli o tym, że co roku Polak wytwarza blisko 315 kg odpadów? Zbyt często traktujemy odpady jak kłopot, którego pozbywamy się po wyrzuceniu do worka. Jednak to, do jakiego worka lub pojemnika je wyrzucimy, decyduje o ich dalszym losie, a także o sukcesie systemu zbiórki odpadów, gdyż samo segregowanie nie jest celem samym w sobie. Celem jest odzysk, a zwłaszcza recykling surowców i uniknięcie budowy kolejnych składowisk. Sortowanie śmieci zaczyna się w naszym domu, skąd trafiają one do odpowiednich pojemników. Warto mieć na uwadze, że od tego, w jaki sposób rozdzielimy odpady, zależy, ile z nich zostanie poddanych recyklingowi. Następnie wyspecjalizowana firma odbiera poszczególne grupy śmieci i zawozi je do zakładu gospodarowania odpadami. Tam wszystkie śmieci są poddawane procesowi oczyszczania, a te nieposegregowane trafiają do sortowni, gdzie najpierw zostają wyodrębnione te nadające się do dalszego odzysku. Po całym tym procesie odpady są przekazywane do recyklerów, którzy zajmują się ich przetwarzaniem, dając im tzw. drugie życie.

Szczytne cele, a rzeczywistość

Mimo iż w Polsce od 1 lipca 2017 r. funkcjonuje Wspólny System Segregacji Odpadów (WSSO), zgodnie, z którym odpady komunalne są zbierane w podziale na cztery główne frakcje: papier (kolor niebieski), metale i tworzywa sztuczne (kolor żółty), szkło (kolor zielony), bioodpady (kolor brązowy) oraz odpady zmieszane/resztkowe (zazwyczaj kolor czarny), to nie zawsze segregacja odpadów jest przez mieszkańców prowadzona prawidłowo. Najgorzej jest w zabudowie wielolokalowej, gdyż gminy nie radzą sobie z pilnowaniem, czy płacący za odpady segregowane, faktycznie je segregują. Wyegzekwowanie segregacji odpadów w budynkach wielorodzinnych jest bardzo trudne, ponieważ ich mieszkańcy czują się anonimowi, a pojemniki na odpady są zbiorcze, więc właściwie nie ma szans na wskazanie, kto zawinił i zanieczyścił zbierany surowiec, np. mieszając selektywnie zbierane frakcje. W efekcie ogromna większość pozornie selektywnie zbieranych odpadów musi zostać uznana przez zakład je obierający za nieposegregowane. Wiąże się z utratą ich wartości, a w najgorszym wypadku ze składowaniem. Co więcej, deklarowanie segregowania, a później niedokonywanie go, nie będzie działalnością bezkarną, gdyż prędzej czy później doprowadzi do podwyższenia stawek za odbiór takich odpadów. Tym samym wskutek mniej lub bardziej świadomych błędów popełnianych np. przez kilkanaście niesegregujących osób, finansowo ucierpią na tym wszyscy lokatorzy w danym bloku. Czy w takim razie mieszkańcy lokali spółdzielczych i członkowie wspólnot mieszkaniowych są skazani na ponoszenie wyższej opłaty za odbiór tzw. niesegregowanych odpadów? Czy może jednak uda się przekonać ludzi, że nie chodzi jedynie o spełnienie wymogów prawnych, ale także o ochronę środowiska i wyczerpujących się zasobów? Zdaniem ekspertów z branży jest to możliwe, zwłaszcza, jeśli do tego celu wspólnie będą dążyć władze gmin, spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, zakłady zajmujące się odbiorem i zagospodarowaniem odpadów, a przede wszystkim sami mieszkańcy, którzy muszą zrozumieć, że segregowanie odpadów, to nie przykry obowiązek, ale działanie, które opłaca się zarówno lokalnie, jak i globalnie.

Segregacja odpadów niesie za sobą wiele korzyści, których nie zawsze jesteśmy świadomi albo uznajemy je za mało istotne, niedotyczące bezpośrednio nas samych. Nic bardziej mylnego. Rozdzielając odpady w gospodarstwie domowym, minimalizujemy zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi. Natomiast inną zaletą segregacji odpadów jest pozyskiwanie surowców wtórnych, co skutkuje mniejszym zużyciem zasobów naturalnych. Nie bez znaczenia jest fakt, że selektywna zbiórka odpadów jest tańsza.

Edukowanie dorosłych

Zakład Gospodarowania Odpadami GAĆ Sp z o.o. ma świadomość, że prawidłowe segregowanie odpadów, recykling, ochrona środowiska i sukces działalności zakładu w dużej mierze zależą od tego, jak swoje obowiązki w zakresie postępowania z odpadami będą wypełniać mieszkańcy. Im lepiej posegregujemy odpady w domu, tym efektywniej będzie działał zakład sortujący i przetwarzający odpady.

Dlatego też warto pomóc ludziom, oferując im możliwość dobrowolnego uzupełnienia braków w wiedzy. Natomiast warunkiem skuteczności samokształcenia jest dostarczenie odbiorcy kompletnych i dostosowanych do niego materiałów, w celu zwrócenia mu uwagi na najważniejsze zagadnienia oraz bardziej szczegółowego wyjaśnienia problemów, które w dotychczasowych kampaniach informacyjnych być może nie zostały dostatecznie jasno przedstawione.

W związku z tym ZGO GAĆ rozpoczął projekt, mający na celu uświadomienie mieszkańcom wagi działania, jakim jest prawidłowa segregacja odpadów, a także postanowił umożliwić ludziom uzupełnienie potencjalnych braków w wiedzy na ten temat, co nie powinno być powodem do wstydu i unikania segregowania, lecz motywacją do pozyskania informacji, pozwalających na prawidłowe zagospodarowanie odpadów powstających w naszych domach.

Właśnie temu służy 12 modułów do samokształcenia się dorosłych. ZGO GAĆ nie chodziło o to, aby dojrzałych ludzi ponownie posadzić w szkolnych ławach i zmusić ich do przyswajania książkowej wiedzy. Zakład postanowił udostępnić chętnym zasoby w przystępny sposób, po które można sięgnąć, aby w pracy, pociągu czy w domowym zaciszu po prostu dowiedzieć się więcej.

Każdy z 12 modułów będzie miał postać czterostronicowej broszury o formacie, którą można samodzielnie wydrukować lub korzystać z niej za pośrednictwem smartfonów, tabletów bądź komputerów. Każdy moduł porusza inną tematyką z kręgu gospodarki odpadami i roli odgrywanej w niej przez taki zakład jak ZGO GAĆ Sp. z o.o., począwszy od idei i sensu segregacji odpadów oraz procesu recyklingu, przez zasady selektywnej zbiórki poszczególnych frakcji i postępowanie z odpadami niebezpiecznymi oraz problemowymi, aż po wskazanie instalacji, które w zakładzie przetwarzania sprawiają, iż nasze „śmieci: stają się cennymi surowcami.

Dodatkowo w modułach można będzie odnaleźć ciekawostki na temat odpadów, recyklingu i sposobu zbiórki odpadów na świecie, co może czytelnika zarówno zainteresować, jak i uradować, zwłaszcza, gdy przeczyta, iż w jednym z japońskich miast segregowane odpady dzieli się na ponad 30 frakcji!

Na ostatniej stronie w większości modułów znajdą się zadania, m.in. w postaci krzyżówek, quizów i wykreślanek, pozwalające rozruszać umysły, a także utrwalić kluczowe informacje. Wszystko to tworzy spójną całość, profesjonalnie i ciekawie opracowaną graficznie, przygotowaną z myślą o każdym, kto przy minimum wysiłku zechce zrobić coś, co zaprocentuje.

Kategoria artykułu: Aktualności

Tagi: , , , , ,

reklama

Comments are closed