reklama

Rośnie liczba domowych katów. Gdzie szukać pomocy. Publikujemy wykaz instytucji!

Rada Powiatu przyjęła „Powiatowy program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2017 – 2020”. W powiecie oławskim średnio raz dziennie policja podejmuje interwencję domową. Realizacja programu, za którą odpowiedzialne jest Powiatowe Centrum Pomocy w Rodzinie, ma być jednym ze środków zmniejszania skali zjawiska

Z danych oławskiej policji wynika, że średnio rocznie funkcjonariusze interweniują ponad 300 razy rocznie. W ostatnich latach trzykrotnie wzrosła liczba bitych kobiet, bo to one najczęściej są ofiarami (potem dzieci, osoby starsze i niepełnosprawne). Sprawcami przemocy są niemal wyłącznie mężczyźni, będący pod wpływem alkoholu. W latach 2012 – 2015 ich liczba wzrosła czterokrotnie i wynosi 57 osób. Przez ostatnie pięć lat wzrosła również liczba prowadzonych Niebieskich Kart. Z danych ośrodków pomocy społecznej w powiecie oławskim wynika, że oficjalnie w dokumentach szacuje się, że około 100 rodzin jest dotkniętych przemocą domową. W 2016 roku prowadzono 154 Niebieskie Karty. Co roku oławski Sąd Rejonowy skazuje około 30 osób za znęcanie się nad członkami rodziny. Sprawy kończą się najczęściej wyrokami pozbawienia wolności, choć w 2016 wobec co czwartego skazanego zastosowano grzywnę. Rzadko stosuje się nakaz poddania się oddziaływaniom korekcyjno-edukacyjnym – taki program prowadzi Powiatowe centrum Pomocy Rodzinie (3 osoby w 2016 roku), sąd jeszcze rzadziej kieruje skazanych na leczenie odwykowe (w ubiegłym roku nie było takiego postanowienia).

Zanim sprawa o znęcanie się trafi do sądu, większość dochodzeń prowadzonych w sprawach o przemoc jest umarzanych ( w 2016 roku – 13 aktów oskarżenia i 29 umorzeń).

Reklama

Faktycznie jednak skala problemu jest trudna do oszacowania. Często przemoc w rodzinie jest ukrywana przed otoczeniem, ofiary wstydzą się poprosić o pomoc, w społeczeństwie funkcjonują trudne do obalenia mity i stereotypy dotyczące np. praw kobiet czy niewyciągania problemów na zewnątrz. W większości tych rodzin występuje problem alkoholowy. Przemoc domowa jest jednym z podstawowych zagrożeń dla rodziny i istotnym, choć często niezauważalnym problemem społecznym.

„Powiatowy program przeciwdziałania przemocy w rodzinie” ma zwiększyć skuteczność przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ograniczenie tego zjawiska w powiecie oławskim. Ma to się stać poprzez podniesienie świadomości mieszkańców, poprawienie dostępu do instytucji pomocowych, diagnozowanie i monitorowanie zjawiska oraz podniesienie kompetencji specjalistów.

PCPR ma koordynować działania we współpracy z ośrodkami pomocy społecznej, policją, prokuraturą, kościołami, poradniami, instytucjami i fundacjami. Główne zadania: prowadzenie kampanii społecznych, edukacja, profilaktyka, rozszerzenie ofert placówek wspierających ofiary przemocy – punktów interwencji kryzysowej i punktów konsultacyjnych, współpraca z organizacjami pozarządowymi, organizowanie zajęć edukacyjnych dla osób dotkniętych przemocą oraz udzielenie im wsparcia medycznego, psychologicznego, prawnego, socjalnego i zawodowego. W powiecie oławskim niezbędne jest utworzenie całodobowego ośrodka dla ofiar uciekających od sprawcy.

 

Gdzie się zwrócić o pomoc. Wykaz instytucji:

– Powiatowe Centrum Pomocy w Rodzinie w Oławie, ul. 3 Maja 1, tel. 71-381-25-41,

– Punkt Interwencji Kryzysowej w Oławie, ul. 1 Maja 44, tel. 731-998 456, 604-767-579,

– Specjalistyczna Poradnia Rodzinna przy parafii NMP Marki Pocieszenia, pl. św. M.M. Kolbego 4, tel. 71-740-00-49,

– Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Domaniowie, tel. 71-382-81-33,

– Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w J-L, ul. Witosa 41, tel. 71-318-15-12,

– Poradnia Leczenia Uzależnień w J-L, ul. Bożka 13, tel. 71-318-17-56,

– Punkt konsultacyjny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w J-L, Aleja Młodych 1, tel. 71-318-10-97,

– Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Oławie, ul. 3 Maja 18 g/u,tel. 71-726-36-46,

– Punkt konsultacyjny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Oławie, ul. Młyńska 12 A, tel. 71-313-25-17,

– Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (gmina Oława), ul. św. Rocha 3 w Oławie, tel. 71-301-10-21.

Pomocne mogą być także: Wydział Profilaktyki Uzależnień w Oławie, poradnie rodzinne oraz miejskie i gminne komisje rozwiązywania problemów alkoholowych.

 

(MON)

Kategorie: Na sygnale

Tagi: ,,,,,,,,,,,,

Napisz komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.